หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 38


ขออนุมัติโครงกรจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศโครงการที่ 6

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

          1. การดำเนินการโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของ กต. (โครงการจัดสรรทุนฯ) โครงการที่ 6 ระยะเวลารวม 12 ปี (พ.ศ. 2568 - 2579) โดยจะดำเนินการจัดสรรทุนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2568 - 2572) ปีละ 13 ทุน รวมทั้งสิ้น 65 ทุน 

          2. งบประมาณในการดำเนินโครงการจัดสรรทุนฯ โครงการที่ 6 ประมาณ 806.40 ล้านบาท หรือประมาณ 20.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ [อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาห์สหรัฐสำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ดอลลาห์สหรัฐ เท่ากับ 40 บาท)] โดยขอตั้งงบประมาณและรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลทำให้วงเงินบาทเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติข้างต้นโดยวงเงินสกุลต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบไม่เปลี่ยนแปลงก็ให้ กต. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวได้ 

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กต. รายงานว่า

          1. ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ กต. ดำเนินโครงกำรจัดสรรทุนฯ ตามความต้องการของ กต. (ทุนที่ได้รับจัดสรรนอกเหนือจากทุนรัฐบาลส่วนกลาง) รวม 5 โครงการ โดยโครงการจัดสรรทุนฯ โครงการที่ 6 (พ.ศ. 2568 - 2579) เป็นโครงการจัดสรรทุนต่อเนื่องจากโครงการที่ 1 - 5 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เพื่อส่งนักเรียนทุนซึ่งคัดเลือกจากบุคคลทั่วไปและข้าราชการ กต. ไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในต่างประเทศ และกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่ กต. อย่างไรก็ตาม กต. คาดว่าเมื่อนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยทั้งหมดภายในปี 2574 แล้ว กต. ยังจะประสบปัญหาวิกฤตด้านการสร้างนักการทูตที่มีศักยภาพระดับสากล โดยโครงการจัดสรรทุนฯ ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญของ กต. เนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ กต. และยังทำให้ กต. สามารถวางแผนระยะยาวด้านกำลังคนได้ โดยการกำหนดระดับการศึกษา สาขาวิชาและประเทศที่ไปศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ กต. มากที่สุด 

          2. โครงการจัดสรรทุนฯ โครงการที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2579) มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

หัวข้อ

 

สาระสำคัญ

วัตถุประสงค์

 

(1) เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและความรู้ความสามารถเข้าสู่ กต. ทั้งนี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กร และช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการภารกิจของ กต. ตามแผนแม่บทด้านการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

(2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถของข้าราชการของ กต. ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

จำนวนทุน

 

รวม 65 ทุน

ลักษณะทุนและกระบวนการสรรหานักเรียนทุน

 

(1) ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

        - ดำเนินการสรรหาจากบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขให้กลับมาปฏิบัติราชการใน กต. เมื่อสำเร็จการศึกษา

(2) ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศหรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท

        - ดำเนินการสรรหาจากบุคคลทั่วไปที่ ) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน .. รับรองในสาขาวิชาและประเทศตามทุนที่กำหนด หรือ ) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยหรือต่างประเทศและได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน .. รับรองให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและประเทศตามที่ทุนกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขให้กลับมาปฏิบัติราชการใน กต. เมื่อสำเร็จการศึกษา

(3) ทุนสำหรับข้าราชการ กต. เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท

        - ดำเนินการสรรหาจากข้าราชการ กต. สายการทูตไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท

สาขาวิชา

 

สาขาวิชาที่ กต. เห็นว่ามีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานใน กต. ได้แก่ ภูมิภาคศึกษา กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Public Diplomacy และ Global Studies

ระยะเวลา

 

รวม 12 ปี (.. 2568 - 2579)

วิธีการดำเนินงาน

 

(1) กต. เป็นเจ้าของโครงการ โดยมีสำนักงาน ..เป็นผู้เบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนแทน กต. โดยจัดสรรทุนในช่วง 5 ปีแรก (.. 2568 - 2572) ปีละ 13 ทุน รวมทั้งสิ้น 65 ทุน

(2) กต. จะจัดสรรทุนในสาขาวิชาที่เห็นว่ามีความจำเป็นหรือสาขาวิชาที่ กต. ขาดแคลนและตอบสนองต่อภารกิจของ กต. โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณารายละเอียดของสาขาวิชาที่จะจัดสรรทุนโดยคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดทุน ซึ่งจะพิจารณาตามกรอบสาขาที่ได้รับอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

 

ใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 806.4 ล้านบาท [ประมาณ 20.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2568, 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 40 บาท)] (งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของ กต.) โดยขอตั้งงบประมาณและรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความจำเป็นและความเหมาะสม

 

         3. รายละเอียดการจัดสรรทุนฯ 

 

ปีงบประมาณ

จำนวนทุน

งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย/

คน/ปี

(ล้านบาท)

ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป

ทุนสำหรับ

ข้าราชการ

กต.

จำนวนนักเรียนทุนสะสม

งบประมาณรวม

(ล้านบาท)

ปริญญา

ตรี - โท

ปริญญาโท

ปีที่ 1 - 2568

13

2.52

5

3

5

13

32.76

ปีที่ 2 - 2569

13

 

5

3

5

26

65.52

ปีที่ 3 - 2570

13

 

5

3

5

39

98.28

ปีที่ 4 - 2571

13

 

5

3

5

39(+13)(-8)

= 44

110.88

ปีที่ 5 - 2572

13

 

5

3

5

44 (+13)(-8) = 49

123.48

ปีที่ 6 - 2573

 

 

 

 

 

49 - 8 = 41

103.32

ปีที่ 7 - 2574

 

 

 

 

 

41 - 8 = 33

83.16

ปีที่ 8 - 2575

 

 

 

 

 

33 - 8 = 25

63

ปีที่ 9 - 2576

 

 

 

 

 

25 - 5 = 20

50.4

ปีที่ 10 - 2577

 

 

 

 

 

20 - 5 = 15

37.8

ปีที่ 11 - 2578

 

 

 

 

 

15 - 5 = 10

25.2

ปีที่ 12 - 2579

 

 

 

 

 

5

12.6

รวม

806.4

จำนวนเงินขออนุมัติ (20.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ x 40 = 806.4)

 

หมายเหตุ 1. ทุนบุคคลทั่วไป ศึกษาระดับปริญญาตรี - โท 8 ปี

               2. ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศหรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับศึกษาระดับปริญญาโท 3 ปี

               3. ทุนสำหรับข้าราชการ กต. ศึกษาระดับปริญญาโท 3 ปี

               4. หากในปีที่ 5 จัดสรรทุนยังไม่ครบจำนวน จะนำทุนที่คงเหลือมาจัดสรรในปีถัดไป

               5. กต. ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยใช้ฐานอัตราเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐคำนวณงบประมาณใน การดำเนินโครงการฯ ประมาณ 20.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ [อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2568 (1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 40 บาท)] โดยคำนวณจากงบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา (สำนักงาน ..) วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 63,020 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี หรือประมาณ 2.52 ล้านบาท

 

         4. กต. แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการจัดสรรทุนฯ โครงการที่ 6 พิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุนโครงการจัดสรรทุนฯ ดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตว่า กต. ควรนำเสนออัตรากำลังในภาพรวมทั้งจำนวนผู้รับทุนที่จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีตามโครงการที่เสนอ และแผนการสรรหาบุคคลทั่วไปโดยการสอบแข่งขันเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง กต. ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

         5. ประโยชน์ที่ได้รับ

             5.1 การสรรหานักเรียนทุนเป็นองค์ประกอบสำคัญในแผนงานการสรรหาและแผนงานด้านบุคลากรของ กต. เนื่องจากทำให้สามารถวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังบุคลากรที่ค่อนข้างแน่นอน โดยสามารถกำหนดระดับการศึกษา สาขาวิชาและประเทศที่ไปศึกษาได้ตรงตามความต้องการและเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการสอบแข่งขันในแต่ละครั้ง ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ที่สอบแข่งขันได้จะมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาใด และมีจำนวนเท่าใด รวมทั้งแม้ว่า กต. จะมีระบบการสอบที่เข้มข้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงรับราชการ ข้าราชการที่มาจากการสอบแข่งขันบางส่วนยังควรต้องได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความรู้เฉพาะทางและความรู้ด้านภาษา

             5.2 การจัดสรรทุนในส่วนของทุนสำหรับบุคคลทั่วไป (ระดับปริญญาตรี - โท) ดำเนินการสรรหาจากบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปศึกษา โดยมีระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 6 - 7 ปี (ตามแผน 8 ปี) ซึ่งจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและด้านภาษาต่างประเทศที่ กต. ต้องการ/ขาดแคลน โดยมีเงื่อนไขให้กลับมาปฏิบัติราชการใน กต. เมื่อสำเร็จการศึกษา (เป็นการวางแผนการรับบุคลากรของ กต. ในระยะยาว เนื่องจาก กต. สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โดยกำหนดสาขาวิชาและประเทศที่ กต. ต้องการที่จะให้ไปศึกษาต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งจะทำให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของ กต. มากที่สุด)

            5.3 ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศหรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ (ทุนต่อยอด) ดำเนินการสรรหาจากบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยหรือต่างประเทศและได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรองให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและประเทศตามที่ทุนกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขให้กลับมาปฏิบัติราชการใน กต. เมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งทุนต่อยอดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูง สามารถเริ่มปฏิบัติราชการได้ในระยะเวลาประมาณ 1 - 3 ปี

            5.4 ทุนสำหรับข้าราชการ กต. (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ดำเนินการสรรหาจากข้าราชการ กต. สายการทูตไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ ความสามารถของข้าราชการของ กต. ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 18 เมษายน 2567

 

 

4545

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!